Галапан

Розчин для ін’єкцій.

Опис

Склад

1 мл препарату містить:

D-клопростенол (у вигляді натрієвої солі) – 0,075 мг

клорокресол – 1 мг.

Призначення

Корови, свиноматки, кобили.

Дозування та спосіб застосування

Застосовувати виключно внутрiшньом’язево.

Корови: 0,150 мг клопростенолу вiдповiдає 2 мл препарату.

У випадках неярковираженної тiчки, iндукцiї та синхронiзацiї тiчки: пiсля диа-

гностики жовтого тiла (на 6–8 день циклу) призначають Галапан. Звичайно тiчка настає через 48–60 годин. Осiмiняти тварин потрiбно через 72–96 годин

пiсля початку лiкування.

Iндуктування пологiв: Препарат вводити вiд 270 дня вагiтностi. Пологи почина-

ються через 40–60 годин пiсля початку лiкування.

Синхронiзацiя тiчки: Водити препарат 2 рази в iнтервалi 11 днiв. Штучне за-

плiднення проводити через 72–92 години пiсля другої iн’єкцiї.

Функцiональнi розлади яєчникiв: Пiсля дiагностики персистуючого жовтого тiла

призначають Галапан та заплiднюють тварин в перший статевий цикл пiсля iн’єкцiї.

Якщо статевого циклу не має, треба провести повторне гiнекологiчне обстеження

статевих органiв та повторюють iн’єкцiю через 11 днiв пiсля першого введення. За-

плiднення необхiдно проводити через 72–92 години пiсля початку лiкування.

Ендометрити i пiометра: Препарат вводити однократно. Якщо необхiдно пов-

торити iн’єкцiю через 10 днiв. Заплiднення необхiдно проводити через 72–96

годин пiсля початку лiкування.

Перерва вагiтностi: Вводити препарат в першiй половинi вагiтностi.

Мумiфiкацiя плода: Препарат вводити однократно. Вигнання мумiфiкованого

плоду вiдбувається на 3 або 4-й день.

Пiсляпологовi захворювання матки, уповiльнений зворотній розвиток матки:

Вводити однократно, ящо необхiдно повторити один два рази у дозi 1 мл (з iн-

тервалом 24 години).

Комбiнована терапiя кiст фолiкулiв: вводити препарат, не раньше нiж на 10–14-й день

пiсля введення HCG або LHRH пiсля встановлення позитивної овариальної вiдповiдi.

Кобили (м’ясо яких не призначене для використання в їжу людям).

Рекомендована доза становить 0,075 мл D-клопростенолу на тварину, що вiд-

повiдає 1 мл препарату Галапан. Повторити у випадку необхiдностi, в залеж-

ностi вiд клiнiчної картини.

Для провокацiї тiчки: водити препарат бажано пiсля пiдтвердження наявностi

жовтого тiла (тест на прогестерон).

Iндуктування пологiв: препарат вводити вiд 320 дня вагiтностi. Пологи почина-

ються звичайно через декiлька годин пiсля початку лiкування.

Схема заплiднення: Водити препарат два рази (з iнтервалом 14 днiв) прово-

дять штучне заплiднення на 19 i 21-й день пiсля першої iн’єкцiї, не дивлячись

на зовнiшнi ознаки тiчки.

При довготривалих iнтервалах мiж тiчками: вводити iн’єкцiю, для поновлення

естрального циклу. Строк вiд введення препарату до перших ознак наступної

тiчки триває близько 2–8 днiв. Овуляцiя вiдбувається через 8–10 днiв пiсля

введення лiкiв.

Переривання несправжньої вагiтностi: Призначати препарат для вiдновлення

функцiї яєчникiв.

Вiдсутнiсть естрального циклу при лактацiї: Вводити препарат на 20–22 день пiсля

пологiв, перед цим потрiбно переконатись, що нема порушень статевої циклiчностi.

У такий спосiб досягається поновлення тiчки та овуляцiї.

Рання ембрiональна смертнiсть: вводити препарат бажано при пiдтвердженнi при-

сутностi жовтого тiла (тест на прогестерон). Заплiднення проводять на початку тiчки.

Свиноматки. Рекомендована доза становить 0,075 мл D-клопростенолу на

тварину, що вiдповiдає 1 мл препарату Галапан.

Iндуктування пологiв: Препарат вводити вiд 112 дня вагiтностi. Бiльша части-

на iндукованих опоросiв 70% наступає через 19–30 годин пiсля введення.

Взаємодія

Не вводити тваринам разом з нестероїдними протизапальними препаратами,

бо це може призвести до припинення синтезу ендогенних простогландинiв.

Активнiсть iнших родостимулюючих препаратiв, може бути посилена пiсля

введення D-клопростенолу.

Застереження

Не вводити самкам в перiод вагiтностi, за виключенням випадкiв iндукцiї до

пологiв або аборту. Не вводити кобилам з захворюваннями респiраторного та

шлунково-кишкового тракту.

Період виведення

Велика рогата худоба: м’ясо – 0 днiв; молоко – 0 годин.

Свиноматки: м’ясо – 1 день.

Кобили: не застосовувати препарат для тварин, м’ясо яких призначене в їжу

людям.

Зберігання

Зберiгати в сухому, захищеному вiд свiтла мiсцi при температурi вiд +5°С до

+25°С.

Термін придатності

2 роки з дати виготовлення.